تجهیزات آزمایشگاهی

الکترود پی اچ متر مدل E-201-BNC

۴۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی

۴۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

پیست یک لیتری

۱۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

ترازوی آزمایشگاهی CAS مدل XE-H

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

تی ال سی سیلیکاژل

۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی

۴۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد

۴۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر کریستالی

۴۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

لوله فالکون 15 میلی لیتر

۲,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

لوله فالکون 50 میلی لیتر

۳,۰۰۰ تومان