شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000 میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر

۴۶,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 10000ml

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 1000ml

۷۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 100ml

۳۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 2000ml

۱۸۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 250ml

۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 5000ml

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 500ml

۵۵,۰۰۰ تومان