شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000 میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر

۴۶,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی 100 میلی لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی 1000 میلی لیتر

۵۳,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی 250 میلی لیتر

۲۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بشر آزمایشگاهی600 میلی لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 10000ml

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 1000ml

۸۳,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

بطری شیشه ای در آبی زیماکس 100ml

۴۰,۰۰۰ تومان