تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۴,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۳,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

کاغذ PH مرک 14-0 کد 109535

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

کاور کفش

۵۰۰ تومان