مسترآزما

موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

۲متیل-۲-بوتانول

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم سولفات 18 آبه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۶۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل مرک کد 100030

۵۹۰,۰۰۰ تومان