مسترآزما

موادهای شیمیایی

۱-نفتول

۶۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

۲متیل-۲-بوتانول

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم سولفات 18 آبه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۵۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استات روی

۵۴۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل

۶۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک

۵۴۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65%

۷۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اکسید آلومینیوم (گاما)

۸۵۰,۰۰۰ تومان