موادهای شیمیایی

۱-نفتول

۶۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

۲متیل-۲-بوتانول

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استات روی

۵۴۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65%

۷۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اگ یولک تلوریت دار

۶۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

ال پرولین

۲۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

ال لیزین مونوهیدروکلراید

۴۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

ان آمیل الکل

۶۴۰,۰۰۰ تومان