موادهای شیمیایی

۲متیل-۲-بوتانول

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم سولفات 18 آبه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000 میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر

۴۶,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استات روی

۵۴۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل

۶۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک

۵۴۰,۰۰۰ تومان