موادهای شیمیایی

1-کلرونفتالین

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

1-نفتول

۶۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

2 پروپانول

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

5 اسید سولفوسالیسیلیک

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

آب اکسیژنه 30 درصد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آب کروماتوگرافی (HPLC)

تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آگارز

تماس بگیرید
۸۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم نیترات 9 آبه

۸۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25 درصد

۷۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۹۰۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا