تجهیزات آزمایشگاهی

پارافیلم آزمایشگاهی آمریکایی

۹۴۰,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

تی ال سی سیلیکاژل مرک کد 105554

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سر سمپلر آبی اپندورفی

۴۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات آزمایشگاهی

سرسمپلر زرد اپندورفی

۳۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

کاغذ PH مرک 14-0 کد 109535

۲۲۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا