موادهای شیمیایی

5 اسید سولفوسالیسیلیک

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آب کروماتوگرافی (HPLC)

تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آگارز

تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

آلومینیوم کلرید 6 آبه

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر مدرج

۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000میلی لیتر مدرج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر مدرج

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر مدرج

۵۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50 میلی لیتر مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر مدرج

۹۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک کد 100014-1لیتری

۵۳۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا