مواد شیمیایی

1 اکتانول مرک کد 820931

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1 بوتانول مرک 101990

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول مرک کد 109634

۸۲۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا