موادهای شیمیایی

2 پروپانول

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ملزومات مصرفی

آب اکسیژنه

۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آگارز

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25 درصد

۷۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم سولفات

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم مونو وانادات

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم نیترات

۶۰۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 100 میلی لیتر مدرج

۴۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر مدرج

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50 میلی لیتر مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اریتروسین B

۵۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید سولفوریک

۹۵۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا