موادهای شیمیایی

1-کلرونفتالین مرک کد 820315

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

۱-نفتول مرک آلمان کد 822289

۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آگارز مرک کد 116801

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیاک 25 درصد مرک کد 105432

۷۲۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات مرک کد 101116

۹۵۰,۰۰۰ تومان
۷۱۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم سولفات مرک کد 101217

۸۲۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا