مواد شیمیایی

1 بوتانول

۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1-کلرونفتالین

۱,۵۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

1-نفتول

۶۸۷,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

2 پروپانول

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آب اکسیژنه 30 درصد

۴۸۶,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آکریل آمید

۹۵۸,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آگارز

تماس بگیرید
۸۵۷,۰۰۰ تومان
۸۵۶,۰۰۰ تومان
۸۲۵,۰۰۰ تومان

مواد شیمیایی

آمونیاک 25 درصد

۷۲۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا