موادهای شیمیایی

۲متیل-۲-بوتانول

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آلومینیوم سولفات 18 آبه

۴۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۳۹۰,۰۰۰ تومان
۶۸۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000 میلی لیتر

۶۵,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 250 میلی لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر

۴۶,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استون مرک آلمان کد 100014

۶۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استونیتریل مرک کد 100030

۵۹۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اسید گلوتامیک مرک کد 101791 

تماس بگیرید

موادهای شیمیایی

اسید نیتریک 65%

۷۰۰,۰۰۰ تومان