موادهای شیمیایی

1-نفتول

۶۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

2 پروپانول

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم استات

۹۰۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم کلرید

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

آمونیوم مونو وانادات

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 1000میلی لیتر مدرج

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 2000 میلی لیتر مدرج

۲۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 50 میلی لیتر مدرج

۴۰,۰۰۰ تومان

شیشه آلات آزمایشگاهی

ارلن 500 میلی لیتر مدرج

۹۵,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

اریتروسین B

۹۸۰,۰۰۰ تومان

موادهای شیمیایی

استات روی 2 آبه

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
error: با عرض پوزش محتوا جهت جلوگیری از سواستفاده معنوی از سایت قفل شده است. خطا